شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

اميد...

+ حالا ديگر سيگار را کنار گذاشته ام و روزي يک ساعت کنار ساحل مي دوم...ولي هنوز عاشقم
تسبیح دیجیتال
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top