شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

اميد...

+ کاش هيچوقت نديده بودمت
*سحربانو*
چقدر کاش توي دنيا داريم... مثل کاش مهربون نبودي...
درب کنسرو بازکن برقی
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top