شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

اميد...

+ اي درخت پير از قانون جنگلها نترس...ريشه تا در خاک مي ماند تبر بيهوده است
تبر رو به تنه درخت ميزنن
چراغ جادو
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top