شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

اميد...

+ اي درخت پير از قانون جنگلها نترس...ريشه تا در خاک مي ماند تبر بيهوده است
تبر رو به تنه درخت ميزنن
ساعت دماسنج
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1284 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top