شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خيانتهاي پنهان و پيداي رئيس جمهور هدف حسن روحاني از ادغام بانکهاي نيروهاي مسلح چيست؟! آيا مشکل اقتصادي ملت و کشور به بانکهاي نيروهاي مسلح مربوط است؟! آيا رابطه‌اي خائنانه‌اي بين اصرار حسن روحاني براي تصويب پالرمو و CFT با ادغام بانکهاي نيروهاي مسلح وجود دارد؟! آيا قصدش بر اين است تا بعد از تصويب پالرمو و CFT و ادغام بانکهاي نيروهاي مسلح، امکان مراوده پولي براي نيروهاي سپاه پاسداران مقدور نباشد؟!
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 49
45 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top