شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به خود گفتم؛ آيا به قول دولتي که بدعهديش ثابت شده، خريد دينار عراقي را به آن سوي مرز واگذار کنم؟ در پاسخ گفتم؛ دولت اشرافي حسن روحاني، مسئول تفريح، تهيه بليط ارزان قيمت هوايي، ارز دولتي و حتي لغو ويزاي مسافراني خاص، به شهرها و جزاير فسادانگيز جهان است! ولذا نه تنها تعهدي براي سفر اربعين مردم ندارد، بلکه شيطنت و سنگ اندازي هم مي‌کند! ولذا دينار عراقي را از بازار آزاد تهيه و سفر اربعيني‌ام آغاز شد.
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
رتبه 53
43 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top