شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ قصد حسن روحاني از انتخاب ولي اله سيف بعنوان مشاور رئيس جمهور در امور پولي و بانکي، کشيدن حصار خط قرمز بدور او است، تا قوه قضائيه بر اساس دستور رهبري، نتواند سيف را محاکمه نمايد و لذا اين حکم توهين به شعور مردم است! يحتمل همانگونه که وزير اشرافي و ثروتمند دولت، يعني قاضي زاده هاشمي گفت؛ "رأي داديد و همين که هست! بايد تحمل کنيد".
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top