شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * پيکي که سوار رخش باد است گل است شاهي که تمام عمر شاد است گل است پائيز! ز تيغ خود مترسان ما را چيزي که در اين باغ زياد است گل است! * #لنگرودي #ارجمند
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top