شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * امتحانم با زليخاي هوس لطفاً مکن منکه خود اقرار دارم اينکه يوسف نيستم * #تک_بيتي #لنگرودي #زين_العابدين_آذرارجمند
عالي@};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top