شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * داغ خود را بر جگر ما مگذار برگرد ، بر انتظار ما پا مگذار اي ماه پلنگهاي اين جنگل را لطفي کن و در شکار تنها مگذار ! * #لنگرودي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top