شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام حضرت دوست تا *گنج نهان سينه ما* عشق است سوز *دل ديوانه ما* با عشق است هر چند كه سخت *بي سر و پا* هستيم در ني ني چشم ما* خدا را عشق است* !! واللهُ هو الغنيّ الحميد * * #لنگرودي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top