شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * تا شاعر لحظه‌هاي داغ تو شدم پروانه ترين زائر باغ تو شدم منظور بدي نداشتم عشق عزيز ! مي‌بخشي اگر موي دماغ تو شدم !! * #لنگرودي
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top