شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * مباد روشن در بزم ما چراغ فراق مباد بر دل ما هيچگاه داغ فراق به تيغ مژگان او را حواله خواهم داد بگيرد از من اگر عشق او سراغ فراق فداي مثل تو ماهي شوم كه با خورشيد نه در مظانِ كسوفي نه در محاقِ فراق ! #لنگرودي *
زيباستتتتتتتتتتتتتتتت هم عکس هم شعر.....قبول باشد
تشكر
به به.. عالي
يا حق
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top