شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * مباد روشن در بزم ما چراغ فراق مباد بر دل ما هيچگاه داغ فراق به تيغ مژگان او را حواله خواهم داد بگيرد از من اگر عشق او سراغ فراق فداي مثل تو ماهي شوم كه با خورشيد نه در مظانِ كسوفي نه در محاقِ فراق ! #لنگرودي *
زيباستتتتتتتتتتتتتتتت هم عکس هم شعر.....قبول باشد
تشكر
به به.. عالي
يا حق
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top