شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * مباد روشن در بزم ما چراغ فراق مباد بر دل ما هيچگاه داغ فراق به تيغ مژگان او را حواله خواهم داد بگيرد از من اگر عشق او سراغ فراق فداي مثل تو ماهي شوم كه با خورشيد نه در مظانِ كسوفي نه در محاقِ فراق ! #لنگرودي *
زيباستتتتتتتتتتتتتتتت هم عکس هم شعر.....قبول باشد
تشكر
به به.. عالي
يا حق
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top