شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ به نام خدا * مباد روشن در بزم ما چراغ فراق مباد بر دل ما هيچگاه داغ فراق به تيغ مژگان او را حواله خواهم داد بگيرد از من اگر عشق او سراغ فراق فداي مثل تو ماهي شوم كه با خورشيد نه در مظانِ كسوفي نه در محاقِ فراق ! #لنگرودي *
زيباستتتتتتتتتتتتتتتت هم عکس هم شعر.....قبول باشد
تشكر
به به.. عالي
يا حق
چراغ جادو
vertical_align_top