شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ به نام خدا * آقا قبول .. شيعه خوب تو نيستيم يك عمر بي خيال حضور تو زيستيم در قلب عشق غير تو ... نام تو بر زبان معلوم نيست بالأخره اينكه كيستيم امّا ببين چگونه كنون بغض خويش را بر گونه مان چو ابر بهاري گريستيم آقا دعا اگر بكني خوب مي شود شايد دوباره بر سر پيمان بأيستيم *
پاك روان
به اميد دستهاي ياريگرِ مهدي فاطمه
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top