بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ به نام خدا * آقا قبول .. شيعه خوب تو نيستيم يك عمر بي خيال حضور تو زيستيم در قلب عشق غير تو ... نام تو بر زبان معلوم نيست بالأخره اينكه كيستيم امّا ببين چگونه كنون بغض خويش را بر گونه مان چو ابر بهاري گريستيم آقا دعا اگر بكني خوب مي شود شايد دوباره بر سر پيمان بأيستيم *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
پاك روان
به اميد دستهاي ياريگرِ مهدي فاطمه
ساعت دماسنج