شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * آقا قبول .. شيعه خوب تو نيستيم يك عمر بي خيال حضور تو زيستيم در قلب عشق غير تو ... نام تو بر زبان معلوم نيست بالأخره اينكه كيستيم امّا ببين چگونه كنون بغض خويش را بر گونه مان چو ابر بهاري گريستيم آقا دعا اگر بكني خوب مي شود شايد دوباره بر سر پيمان بأيستيم * #لنگرودي
پاك روان
به اميد دستهاي ياريگرِ مهدي فاطمه
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top