شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * اسفند كه خاك بوس نام زهراست آماده ترك كردن خانه ماست در شامه باد بوي مادر پيچيد سالي كه خوش است از بهارش پيداست !! *
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top