شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ به نام خدا * بر شانه خود هنوز سر را دارد ! مجروح اگرچه ... بال و پر را دارد ! گاهي آتش ... گاهي در محضر گل « پروانه » همين دو تا هنر را دارد !! *
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top