بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * چشمهايش در چنگال خواب دست و پا مي زد امّا او نسيم صبح را به ياري خواست تا وقتي دشمن ميآيد او خواب نماند كه زير دست و پاي دشمن بيدار شود و امّا ما ... راستي ما كجاي جهان ايستاده ايم !؟ *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سربازآقا
*نسيم صبح را به ياري خواست تا وقتي دشمن مي آيد او خواب نماند كه زير دست و پاي دشمن بيدار شود... *
در کشوري که بهش ميگن ايران...
سلام و درود و رحمت الهي بر شما قهرمانان , پهلوانان و شجاع ترين مردان تاريخ
تسبیح دیجیتال