شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * خدايا ! ... مانده ام ! ... وقتي اناري نيست ... سيبي نيست ... چگونه يك نفر ـ آنوقت ـ دارا مي شود باشد !!؟ اگرچه دست من كوتاه و سرو قامتت رعنا ولي افتاده زير نخل، خرما مي شود باشد !! شما حورشيد عالم تاب و من يك ذره كوچك برايم گوشه‌اي از قلبتان جا مي شود باشد !؟ به سوي سرنوشت خويش دارم مي روم ... با من كسي با عشق در اين راه همپا مي شود باشد !؟ *
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top