شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خدا * در وصف لب تو مانده عالم مبهوت الماس نشسته در ميان ياقوت بين من و ديدن تو حايل شده است دستي كه چنين بلند كردي به قنوت *
*ابرار*
زيبا...
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top