- پيام‌هاي ارسالي ?RSS=0 - پيام‌هاي ارسالي fa ParsiBlog.com RSS Generator Sat, 22 Sep 2018 02:33:13 GMT در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم http://u3b5eba0174d6d7be.parsiblog.com/Feeds/9934869/ <span class="mb">در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم</span> Wed, 23 Mar 2016 22:20:00 GMT کو انکه جورت را برد، مرهم به زخمت بر زند عشقت چو حلوا سرکشد، چو بلبلان گلستان؟! http://u3b5eba0174d6d7be.parsiblog.com/Feeds/9934907/ <span class="mb">کو انکه جورت را برد، مرهم به زخمت بر زند عشقت چو حلوا سرکشد، چو بلبلان گلستان؟!</span> Wed, 23 Mar 2016 23:04:00 GMT