شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ صدا اگر چه صداي تکراري هر روز اما اين بار با دلم آن ميکند که روزهاي ديگر نکرده و صدا: ايستگاه ديگر: قائم و تا برسد به ايستگاه ديگر با خودم فکر ميکنم ديروز جمعه بود و من ندبه اي نکردم و اشکي نريختم و حضورت را نپرسيدم در: هل اليک يابن احمد سبيل فتلقي؟ قطار مي رسد و...قائم و من به رسيدنت فکر ميکنم و به دستهاي خالي ام و ايستگاه بعد ديگر قائم نيست و من فکر ميکنم چه فرصت هاي از دست رفته
مبارز..
هيييييي دل@};-
@};-
mp3 player شوکر
عشقستان اسماعيل
رتبه 77
17 برگزیده
196 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشقستان اسماعيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top