شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ صدا اگر چه صداي تکراري هر روز اما اين بار با دلم آن ميکند که روزهاي ديگر نکرده و صدا: ايستگاه ديگر: قائم و تا برسد به ايستگاه ديگر با خودم فکر ميکنم ديروز جمعه بود و من ندبه اي نکردم و اشکي نريختم و حضورت را نپرسيدم در: هل اليک يابن احمد سبيل فتلقي؟ قطار مي رسد و...قائم و من به رسيدنت فکر ميکنم و به دستهاي خالي ام و ايستگاه بعد ديگر قائم نيست و من فکر ميکنم چه فرصت هاي از دست رفته
مبارز..
هيييييي دل@};-
@};-
@};-
تسبیح دیجیتال
عشقستان اسماعيل
رتبه 75
16 برگزیده
193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشقستان اسماعيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top