شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

191780-

جدي ميگي؟

191780-

+ [وبلاگ] قصه ي پريا
http://bineshan27.parsiblog.com/...فوري

191780-

+ [وبلاگ] آِيت الله و دروغ؟؟؟ - http://shieyeali.ParsiBlog.com/Posts/106/%c2%f6%ed%ca+%c7%e1%e1%e5+%e6+%cf%d1%e6%db%bf%bf%bf/
مطلب عالي ، آموزنده و مورد نياز بود . بد نيست در پيام رسان كه بيشتر جاي اين مطالب است نيز اشاره اي داشته باشيد .

191780-

+ [وبلاگ] دوستي ايران و آمريكا - http://shieyeali.ParsiBlog.com/Posts/104/%cf%e6%d3%ca%ed+%c7%ed%d1%c7%e4+%e6+%c2%e3%d1%ed%df%c7/
شاه توري
غلط بکنه ايران با اين بي فرهنگا بخواد دوستي کنه،اگه به منه بايد سازمان ملل توي استان فارس در پاسارگاد بنا بشه نه توي امريکا
* هاتف *
http://omidevasl.parsiblog.com/MLink/?5544930

191780-

+ [وبلاگ] مرد شدن..! - http://shieyeali.ParsiBlog.com/Posts/97/%e3%d1%cf+%d4%cf%e4..!/
191780-
90/6/7
191780-
ساغول

191780-

+ [وبلاگ] رمضان... - http://shieyeali.ParsiBlog.com/Posts/90/%d1%e3%d6%c7%e4.../
ماه رمضان را تبريك عرض مي كنم

191780-

+ [وبلاگ] آيتالله جوادي آملي و موسيقي - http://shieyeali.ParsiBlog.com/Posts/83/%c2%ed%ca%9d%c7%e1%e1%e5+%cc%e6%c7%cf%ed+%9d%c2%e3%e1%ed+%e6+%e3%e6%d3%ed%de%ed/
behnooshomidi
يعني با آهنگم تحريك ميشين!!!!!؟آخه مگه ميشه؟

191780-

+ [وبلاگ] ما را دستگير نکنيد! - http://shieyeali.ParsiBlog.com/Posts/71/%e3%c7+%d1%c7+%cf%d3%ca%90%ed%d1+%e4%98%e4%ed%cf!/
مطلب بسيار عالي بود
چراغ جادو
191780-
رتبه 0
0 برگزیده
1842 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
191780- عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top