قرمز سبز آبي خاکستري
[ و روايت شده است كه حضرتش روزى ميان ياران خود نشسته بود . زنى زيبا بر آنان بگذشت و حاضران ديده بدو دوختند . پس فرمود : ] همانا ديدگان اين نرينگان به شهوت نگران است و اين نگريستن موجب هيجان . پس هر يك از شما به زنى نگرد كه او را خوش آيد با زن خويشش نزديكى بايد ، كه او نيز زنى چون زن وى نمايد . [ مردى از خوارج گفت خدا اين كافر را بكشد چه نيك فقه داند . مردم براى كشتن او برخاستند ، امام فرمود : ] آرام باشيد ، دشنام را دشنامى بايد و يا بخشودن گناه شايد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت