قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، اصراركنندگان و پيگيران در دعا رادوست دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت