شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شعرمن

+ [تلگرام] شور حسيني از حصار ظلم و بيداد غم انگيز حجاز دل شکسته زاده زهرا نمود عزم عراق اين سفر بس جان گداز است و حزين،عشّاق را مويه ها باشد به دل سوز و گدازش از فراق #سيد_علي_کهنگي شهريور 1399 @sayedalikahangi
ساعت ویکتوریا
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top