شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] نرد عشق شعري که در دل خود تکريم کرده بودم با اولّين نگاهت تقديم کرده بودم نقش تو را به جاي خورشيد مهر افروز در آسمان قلبم ترسيم کرده بودم بازي نرد عشقت،مرد نبرد مي خواست من بي نبرد خود را تسليم کرده بودم شيطان به جاي سجده مي داد جان خود را آنجا که پيش قدّت تعظيم کرده بودم عمري که رفت از من در جهل و غفلت و خواب اي کاش صرف عشق و تعليم کرده بودم بر مردم ديارم کاري نکردم امّا لبخند واسعم را تقسيم کرده بودم #سيد_علي_کهنگي آذر1398 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top