شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] افسانه ي تلخ آنقدر در پيله ماندم تا شدم پروانه اي سوختم اينجا و مي گويند بي پروا، نه اي کاش دلتنگي نمي آمد سراغ عاشقان يا نمي شد تلخ پايان چنين افسانه اي بي سرا پايم مخوانيد اي به ظاهر مومنان گاه گاهي گر زنم لب بر لب پيمانه اي خلق را نزديک تر با حضرت حق مي کند هر که سازد در کنار مسجدي ميخانه اي در دياري که به جنگ است آشنا با آشنا صلح بايد کرد با هر نا کس و بيگانه اي نيست دنياي تعقّل خالي از اندوه و درد اي خوشا دنياي بي انديشه ي ديوانه اي عاقبت مي آيد آن روزي که در هر کوچه اي ياس رويد از قدوم دلبر فرزانه اي سيد علي کهنگي. شهريور1398 @sayedalikahangi
ساعت دماسنج
شعرمن
رتبه 59
37 برگزیده
21 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top