شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

شعرمن

+ [تلگرام] دفتر پرواز دل ساده تر از يک نسيم صبح گاه زندگي را مي توان آغاز کرد مي شود با اوّلين لبخند يار دفتر پرواز دل را باز کرد آنقدر فرصت نخواهد دست داد تا که تار و پود خود محکم کنيم مي شود پروانه شد پرواز کرد از چه خود را وقف ابريشم کنيم مي رود از شاه راه زندگي هر کسي با کوله بار خود برون اي خوشا آن کس که با آهنگ خوش طي کند راه خود از شور درون آدمي را بهر شادي خلق کرد نازنين پروردگار مهربان درد و غم را نيست با او نسبتي عشق او با بنده اش باشد عيان مثل سرو آزاد بايد بود و سبز از سياهي هاي دوران، دور باش شاد باش و شاد بين و شاد کن پيک شادي چون طلوع نور باش مي رسد روزي که ياد از ما کنند دوستان و آشنايان بعد از اين يادگاري خوش به جا نه تا که خلق جاي نفرين بر تو گويند آفرين اي خداوندي که لطفت واسع است چشم ما همواره بر درگاه توست عشق را بر جان پاکش هديه کن رهرو مستي که خاطر خواه توست #سيد_علي_کهنگي مهر 1398 @sayedalikahangi
چراغ جادو
شعرمن
رتبه 59
37 برگزیده
21 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top