شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

@sara@

+ اجيا داداشياي گلممممممممممممم ي جا بگم کي مياد درجه بدم هر کي بياد درجه ميدم
ساعت ویکتوریا
@sara@
رتبه 0
0 برگزیده
279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@sara@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top