شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

@sara@

+ چه بسيار انسان ها ديدم تنشان لباس نبود؛ و چه بسيار لباس ها ديدم که انساني درونش نبود ...!
جرات
93/4/16
واقعا....عالي...:'(
واقعا....عالي...:'( - ?خواهر کوچيکه
@sara@
:-|
چراغ جادو
@sara@
رتبه 0
0 برگزیده
279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@sara@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top