شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

@sara@

+ تمام محبت خود را به يکباره براي دوستت ظاهر مکن؛ زيرا هر وقت اندک تغييري مشاهده کرد تو را دشمن مي پندارد ...
mp3 player شوکر
@sara@
رتبه 0
0 برگزیده
279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@sara@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top