شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] هواي شهر من به وقت رسميِ زهرا طوفاني است! هميشه موسمِ تو که مي رسد آب و هواي زمين دگرگون مي شود… طوفان دارد شهر مرا از جا مي کند! همين حوالي ها گمانم کسي دارد روضه تو را مي خواند… @jane_mohammad
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top