بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] هواي شهر من به وقت رسميِ زهرا طوفاني است! هميشه موسمِ تو که مي رسد آب و هواي زمين دگرگون مي شود… طوفان دارد شهر مرا از جا مي کند! همين حوالي ها گمانم کسي دارد روضه تو را مي خواند… @jane_mohammad
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا