بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ [تلگرام] همان سه قدمِ مسجد تا خانه قامتش آنقدر دچار جزر و مد شد که وقتي کنار تو رسيد تمام ردايش غرق خاک بود… چشم باز کن زهرا جان! فاتح خيبر را تاب داغ تو نيست… @jane_mohammad
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو