شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] همان سه قدمِ مسجد تا خانه قامتش آنقدر دچار جزر و مد شد که وقتي کنار تو رسيد تمام ردايش غرق خاک بود… چشم باز کن زهرا جان! فاتح خيبر را تاب داغ تو نيست… @jane_mohammad
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top