قرمز سبز آبي خاکستري
انسان مسلمان هديه اي برتر از سخني حكيمانه كه خداوند بدان، هدايتش را افزون كند يا از نابوديش برهاند به برادرش نداده است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت