قرمز سبز آبي خاکستري
مرد را سرزنش نكنند كه چرا حق خود را دير درخواست نمود ، بلكه او را عيب كنند كه دست بدانچه از آن او نيست گشود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت