شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] ولايت فقيه، کوتاه از زبان شهيد ديالمه - http://qasr.ParsiBlog.com/Posts/218/%e6%e1%c7%ed%ca+%dd%de%ed%e5%a1+%98%e6%ca%c7%e5+%c7%d2+%d2%c8%c7%e4+%d4%e5%ed%cf+%cf%ed%c7%e1%e3%e5/
سكوت خيس
كوتاه وزيبا...
+ [وبلاگ] هي ميگن حجاب حجاب! دهنتون .....! - http://qasr.ParsiBlog.com/Posts/190/%e5%ed+%e3%ed%90%e4+%cd%cc%c7%c8+%cd%cc%c7%c8!+%cf%e5%e4%ca%e6%e4+.....!/
donyayeemrooz
صد در صد با شما موافقم. چون خودم هميشه با اين مشکل مواجه ام.
چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد/ گفتا زكه ناليم كه از ماست كه بر ماست
+ [وبلاگ] شعري عارفانه - http://qasr.ParsiBlog.com/Posts/166/%d4%da%d1%ed+%da%c7%d1%dd%c7%e4%e5/
سلام- دست شما درد نكنه
+ [وبلاگ] شهادت - http://qasr.ParsiBlog.com/1639879.htm
بدو بيا آقاي سادات منتظر شماست
+ [وبلاگ] جام جهاني و شهادتي که از ياد ها رفت - http://qasr.ParsiBlog.com/1552089.htm
امروز صبح ديدم و افسوس خوردم كه چه زود همه فراموش كرديم....
بله ماسفانه. و خدا را شكر كه شهدا عند ربهم يرزقونند
تسبیح دیجیتال
قصر شيــري
رتبه 0
0 برگزیده
288 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قصر شيــري عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top