شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] ولايت فقيه، کوتاه از زبان شهيد ديالمه - http://qasr.ParsiBlog.com/Posts/218/%e6%e1%c7%ed%ca+%dd%de%ed%e5%a1+%98%e6%ca%c7%e5+%c7%d2+%d2%c8%c7%e4+%d4%e5%ed%cf+%cf%ed%c7%e1%e3%e5/
سكوت خيس
كوتاه وزيبا...
+ [وبلاگ] هي ميگن حجاب حجاب! دهنتون .....! - http://qasr.ParsiBlog.com/Posts/190/%e5%ed+%e3%ed%90%e4+%cd%cc%c7%c8+%cd%cc%c7%c8!+%cf%e5%e4%ca%e6%e4+.....!/
donyayeemrooz
صد در صد با شما موافقم. چون خودم هميشه با اين مشکل مواجه ام.
چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد/ گفتا زكه ناليم كه از ماست كه بر ماست
+ [وبلاگ] شعري عارفانه - http://qasr.ParsiBlog.com/Posts/166/%d4%da%d1%ed+%da%c7%d1%dd%c7%e4%e5/
سلام- دست شما درد نكنه
+ [وبلاگ] شهادت - http://qasr.ParsiBlog.com/1639879.htm
بدو بيا آقاي سادات منتظر شماست
+ [وبلاگ] جام جهاني و شهادتي که از ياد ها رفت - http://qasr.ParsiBlog.com/1552089.htm
امروز صبح ديدم و افسوس خوردم كه چه زود همه فراموش كرديم....
بله ماسفانه. و خدا را شكر كه شهدا عند ربهم يرزقونند
ساعت دماسنج
قصر شيــري
0 امتیاز
0 برگزیده
288 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قصر شيــري عضو گروهی نیست
vertical_align_top