شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ باغ است وگلستان ، درخزان روياها ... بگشود پرده پائيز را ، اکران خاطرات سارها ... ميخواند به گوش فلک چنار ، گشوده پائيزرنگ ... وبه ذوق آورد مرا ، مستيٌ ي سارها ... غ..ر..آ
تسبیح دیجیتال
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 69
27 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top