شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خسته ازاين شبها و ، مويه هاي دل ... نسپربه التهاب و ، مپيچان اي دل ... نه رميده ازمن غزل و ، نه مستي شبها ... هنوزم به لب داردم ، شعرشب يلدا ... غ..ر..آ
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 69
27 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top