شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خسته ازاين شبها و ، مويه هاي دل ... نسپربه التهاب و ، مپيچان اي دل ... نه رميده ازمن غزل و ، نه مستي شبها ... هنوزم به لب داردم ، شعرشب يلدا ... غ..ر..آ
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 69
27 برگزیده
400 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top