شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] شانه ميزد برسرش، بادصباه کاش منهم گلي بودم، به دشت غ.. ر.. آ
2-FDAN
98/2/28
زيبا...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکرم@};-
قشنگ
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 72
21 برگزیده
387 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top