شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] از منظره روي سپيدت ، محفلمان گرم .... ازشعشعه چشم سياهت ، دلمان گرم .... ديوانه مجنونِ نگاهت شدم و ، پرِم داد. چون پرِکاهي .... شب را نوردم با شعشعه ي ، چشم.سياهي .... گه ميزنم ازشوق تو مِي ، بي پروا برقصم .... گه زخمه به دل ميزنم ، ازعشقت. بگريم .... گه شورسه گاهي ؟ ، که زدل ميخوانم .... گه وز دَمِ باد به رقصي ، وازبوي توخوشحالم .... آتشگده شد دل.زعشقت ، قيس کشتيم ومجنون زمانيم .... درعرصه ي گيتي غلام ، جزتو نداند نامي .... تو پرتو. ماهي ، به شبهاي سياهي .... غ..ر..آ
2-FDAN
خيلي زيبا
خيلي قشنگ
احسنت
ساعت دماسنج
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 71
20 برگزیده
385 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top