شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مدتيست ، ازپيت آواره شدم عاشقت کشتم و ، بيچاره شدم ازتوعشق توپروا ، نداشت ازبرم رفتي و ، درد دانه شدم هوست کردم و ، مِي خودم يواش بحرتوميمردم ، يواش يواش زبرم ردشدي ، خاموش يواش دل مارا بُردي ، يواش يواش گه حلال رويت ميديم ، ببرم گه توماهتاب بودي ، برسرم به سراغم آمد عشق ، غلام دلکم گفت که به دام ، افتادم غ..ر..آ
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 77
16 برگزیده
367 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top