شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] کويرخزان مرارخ بنما ، بهارميشود به عطرهرنفَست خزانم ، بهارميشود به خنده لب بگشايي ، شبم را ماهتابي بياکه شبم زتوپرفروغ و ، اخترميشود تواي پرنده ، مسافرکدام بامي ؟ به بام ما بنشين ، خزانم بهارميشود عافيتي نيست مرا ، عاشقم وقرارندارم گربپذيري مرا ، به پايت جان ميسپارم مرومروچون نسيم ، ازکنارم بمان که به شراب بوسه ات ، بي قرارم غنجه هاي باغ خيالم را ، توباغباني روي مپوش وبيا ، که آرامش جاني مست جام لبان توام ، ببين که جام غيرشکستم بريزساقي که به بوسه جامت ، حريس کشتم عمريست که درخلوت ماهتاب ، بنشستم تاقامت گل راغلام ديد ، گفتا : به عطرش مستم غ..ر..آ
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
80 امتیاز
13 برگزیده
349 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top