شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] اين چشم دل انگيز ببين ، باز.چه هاکرد وازمستي ما سو و ، سرزلف رها کرد زنجيربه پاي دل ديوانه ، ما بست وازفتنه گري سرچارسو ، رها کرد عشقت زدلم دست ، نمي شست چشم سياهت ازقاب دل ، پاک نمي شد سرزنده به عشقم ، نه هوس باز تاچنگ بيارم به دستم ، دل تو باز باز ازسرآشفتگي امشب ، خواب ندارد مستي زحد افزون و ، غلام تاب ندارد پيمان نشگستم ، باعهدي که بستم بنگرتومرا به ميخانه ، نشستم جزفتنه گري ازدل ديوانه ، هيچ نداريم سرکشته کوي توام و ، ازدادن سرباک نداريم ديديد حججي چه باصلابت ، سرداد اوباردگرهچوزينب ، کاخ يزيد. رالرزاند غ..ر..آ
درب کنسرو بازکن برقی
عارفانه هاي يک دوست
80 امتیاز
13 برگزیده
349 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top