شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] مي شدهرشب آسمان ، کبود بسترم سنگر ، ياران بود نه پرمرغي درهوا ، نه صدايي آشنا جزصداي سفير ، کلوله ها ساختيم زسنگهاي سخت ، سنگري ذکر يارب بود و ، با اودلبري عاشقان قصد صفرداشتند و ، من بيخبر ماندام اين سو و ، ياران کردند صفر گاه چه شبها که بابوي گل ، سرميکنم عکس ياران را. قاب ، چشمم ميکنم ميرود گاهي به بوستان ، اين غلام عقده دل وا کند. با ، هم سنگران غ..ر..آ
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
عارفانه هاي يک دوست
80 امتیاز
13 برگزیده
349 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top