شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

سهيل-38

+ [وبلاگ] جنگنده هاي اسراييل پشت مرزهاي ايران مستقر شدند - http://partizan.ParsiBlog.com/Posts/743/%cc%e4%90%e4%cf%e5+%e5%c7%ed+%c7%d3%d1%c7%ed%ed%e1+%81%d4%ca+%e3%d1%d2%e5%c7%ed+%c7%ed%d1%c7%e4+%e3%d3%ca%de%d1+%d4%cf%e4%cf/
اسرائيل هم هيچ غلطي نمي تواند بكند... بنده ي حقير
mp3 player شوکر
سهيل-38
رتبه 0
0 برگزیده
54 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top