شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ برگشته ام و با شازده كوچولو به روزم سر بزنيد يا عشق
+ با پست جديدم طاعون به روزم منتظرم بهم سر بزنيد يا عشق
+ با پست جديدم (طاعون ) به روزم سري به من بزنيد يا عشق
+ به روز كردم و منتظر امدن شما هستم منتظرم دوستان عزيزم
+ سلام به همه ي دوستان گلم آپ كردم بعد از مدتها بهم سر بزنيد
+ سر نمي زنيد به من بياييد منتظرم آّب و جارو كردم كه بيايد
+ سلام به همه انهاي كه مي شناسندم و آنهايي كه نه دوباره آمده ام و به روزم منتظر قدمهايتان عذر كه نتواستم نظرات زيبايتان را پاسخ بدهم يا عشق
+ به روزم بيا بخوانم مرا كه چشمهايم منتظر است يا عشق
+ با كمي تاخير خانه ام را نو كرده ام سري بزن يا عشق
+ هوالمعاشق سلام خانه مجازي ام را نو كرده ام سري بزن كه مشتاقم يا عشق
تسبیح دیجیتال
معصومه آرزومندي
رتبه 0
0 برگزیده
42 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
معصومه آرزومندي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top