شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *ريسمان تيره ي امروز.....دلتنگي هاي فردا...بغض هاي ناآرام وسرکش...بهترين آرزو ها وکمترين فاصله ها...شباهت هاي عجيب وجاده اي آشنا را..به تو مديونم *کمي بادلم راه بيا
آواي من
نسرين ابان 94
آواي من
*رسم ما امروزي هاست*....تنهاترين که شوي مغرور صدايت ميکنند...نمي دانند در پي اين سکوت در پي اين دمخور نشدن ها بغضي بسته است که راهش را بلد نيست ...مقصدش ناامن ولغزنده اما بدون همراه است ..*.نسرين آبان*94
آواي من
ممنون سحربانو ودر انتظار آفتاب....لطف کرديد.سپاس
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top