شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ از دندان عقل به جناب گري کاسپاروف : اخوي انتخابات بسط شطرنج نيست که به دنبال بيست مهره باشيم انتخابات يک مقوله عقلاني است که براي تبديل به احسنت شدن امور انجام ميشود در حاليکه در شطرنج تا مهره هاي بيست گانه قلع و قمع نگردد بازي به سرانجام نمي رسد
mp3 player شوکر
دندان عقل
رتبه 90
1 برگزیده
203 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top