شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ تو خود شعري غزل غزل حماسه چکد از دو بيتي چشمانت به شاعر شکسته دل رشک مبر! او فقط تو را مي سرايد...
خود نويس
دلم واسه شعراتون تنگ شده بود خصوصا خودنويس بسيار زيباس
عالي
ساعت ویکتوریا
2-معلمانه
88 امتیاز
3 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-معلمانه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top