شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بي تو مهتاب شبي باز از آن کوچه گذشتم ، همه تن چشم شدم خيره به دن
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بي تو مهتاب شبي باز از آن کوچه گذشتم ، همه تن چشم شدم خيره به دن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top