شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خانوما مث موتور گازين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقط سرو صدا دارن.
نع...
البته نه همه بلکه بعضيا يک دنده کم ظرفيت
mp3 player شوکر
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
vertical_align_top